Fejléc
en hu

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kecskemétfilm Kft. által megrendezett Kecskeméti Animációs Filmfesztivál adatkezelésére vonatkozóan

 

I.                 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.    Az Adatkezelési Tájékoztató célja

 

A KECSKEMÉTFILM Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nyújt tájékoztatást a 2021. augusztus 11–15. között megrendezésre kerülő KECSKEMÉTI ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL (a továbbiakban: KAFF, Fesztivál) adatkezelésére vonatkozóan.

 

Az adatvédelem a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét jelenti, amelynek célja az érintett személyek jogainak védelme, és annak megakadályozása, hogy a személyes adatokat jogosulatlanul ne ismerhessék meg arra jogosulatlan személyek.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírása szerint az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is tartalmazza.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Az Adatkezelő kiemelten kezeli a KAFF szervezése és lebonyolítása során a vele kapcsolatba kerülő személyek magánéletének és személyes adatai védelmét, folyamatosan eleget téve az érintettek számára az elszámoltathatóság alapelvének.

Ezzel összhangban az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

2.      Az adatkezelés személyi és tárgyi hatálya

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya a KAFF-ra jelentkező alkotókra és kapcsolattartóikra, illetve a rendezvényen a nevezői vagy látogatói oldalon részt vevő természetes személyekre (a továbbiakban: Érintett), illetve az Adatkezelőre, valamint az Adatfeldolgozókra terjed ki.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az Adatkezelő a KAFF szervezése és lebonyolítása, illetve az ahhoz kapcsolódó utótevékenység során történő adatkezelés lényeges körülményeiről, módjairól, elveiről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról olvashat részletes információkat.

 

3.      Az Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített néven: KECSKEMÉTFILM Kft.
székhelye: HU-6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 21.
cégjegyzékszáma: 03-09-102262
képviseli: Mikulás Ferenc ügyvezető
adószáma: 11029245-2-03
elektronikus elérhetőség: kfilm@kecskemétfilm.hu, kaff@kecskemetfilm.hu
honlap: www.kaff.hu, www.kecskemetfilm.hu, www.magyarnepmesek.eu
telefonszám: +36 76 481 788
a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő

 

4.      Alapfogalmak

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ (azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, lakcím, e-mail cím, telefonszám vagy a természetes személy testi, fiziológiai, szellemi, gazdasági vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmiszerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„különleges személyes adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, melyek kezelése a GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján tilos, azok kizárólag a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt kivételes – különösen az érintett kifejezett hozzájárulása  esetében – kezelhetőek; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi”.

II.                 TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYES ADATKATEGÓRIÁKHOZ TARTOZÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

 

Adatkategória

Érintettek, kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
NEVEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A KAFF regisztrációs rendszerében megadott személyes adatok:

 • nevező kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma
 • rendező neve
 • egyéb alkotók neve
 • producer neve
 • stábtagok neve
 • rendező nemzetisége, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, portré fotója, szakmai életrajza       
 • producer telefonszáma, e-mail címe  

Az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján.  

 • a KAFF nevezési anyagának kezelése
 • A Fesztiválra benevezett alkotás beazonosítása, kapcsolattartás a nevezővel
 • Értesítési lista készítése a következő fesztiválra történő nevezési felhívás megküldése céljából

 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 12. §.ában foglalt név feltüntetéséhez való személyhez fűződő szerzői jog érvényesítéséhez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése az Adatkezelő részéről az alábbiak érdekében:  - Fesztivál lebonyolítása, díj átadása  - A Fesztivállal kapcsolatos kiadványok szerkesztése, Fesztivál népszerűsítése  - A nevezett alkotás nyilvánosság előtti vetítése a Fesztivál keretein belül,  - díjnyertes alkotások Fesztivált követő felhasználása.  

A nevező kapcsolattartó esetében a következő Fesztivál kezdetéig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.

A Szjt. alapján kötelezően névfeltüntetés tekintetében határozatlan időtartam.  

A FESZTIVÁL LEBONYOLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK ADATAI    

A Fesztiválra akkreditációt igénylő zsűritagok (ideértve az előzsűri, gyerekzsűri tagjait is), szakmai meghívott vendégek (alkotók, produkciós cégek képviselői, támogató szervezetnek a képviselői, kapcsolattartói, illetve a sajtó képviselői

 • neve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • foglalkozása, beosztása
 • képviselt szervezet/médium/oktatási intézmény
 • személyazonosító okirat, útlevél száma,
 • zsűritag életrajza, porté fotója
 • gyerekzsúritag TAJ száma;

a gyerekzsűritag törvényes képviselőjének neve, születési helye, ideje, lakcíme, telefonszáma.

A Fesztivál szervezőinek (a Fesztivál szervezőbizottságának tagjai, a Fesztivál munkatársai), a Fesztivál önkénteseinek

 • neve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • foglalkozása, beosztása
 • képviselt szervezet/médium/oktatási intézmény
 • személyazonosító okirat, útlevél száma.  
Az Adatkezelőnek a Fesztivál megrendezéséhez, és a Fesztiválon bemutatott művek kulturális örökségként való megőrzéséhez fűződő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. (Érdekmérlegelési tesz külön kérésre elérhető.) A szakmai önéletrajzok és a portrék minden esetben a zsűritagokkal (illetve gyerekzsűritag esetében annak törvényes képviselőjével), illetve a szakmai meghívottal is egyeztetésre kerülnek.      
 • a zsűritagok, szakmai meghívott vendégek tekintetében kulturális örökség védelme
 • a Fesztivál vendég akkreditációinak kezelése
 • a Fesztivál eredményes lebonyolítása, vendégek azonosítása és a belépés biztosítása a Fesztiválra
 • igény szerint szállásfoglalás, utazás intézése
 • Akkreditációs vendéglista készítése, következő évi Fesztiválra történő akkreditációs adatlap/meghívó megküldése céljából
 • KAFF katalógus elkészítése a Fesztiválról, illetve a Fesztiválon bemutatott animációs filmalkotásokról és alkotóikról való tájékoztatás érdekében
Határozatlan ideig, az adatkezelés alapelveinek különös figyelembevételével.      
ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

Online közvetítés esetén a kaff.hu weboldalon látogatóként regisztráló természetes személyek

 • neve,
 • e-mail címe

A kaff.hu weboldalon látogatóként regisztráló természetes személyek, illetve jogi személyek képviselőinek

 • neve,
 • e-mail címe
Az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.                     Online látogatói regisztráció lehetőségének biztosítása, visszaigazoló e-mail küldése,     A regisztrációval érintett esemény befejezéséig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.   
TERMÉSZETES SZEMÉLY SZERZŐDŐ FELEK ADATAINAK KEZELÉSE (kivéve munkavállalók)

Az adatkezelővel szerződő természetes személyek

 • neve,
 • címe,
 • e-mail címe
 • anyja neve,
 • születési hely, idő,
 • adóazonosító jel, adószám,
 • elérhetőségi adatok,
 • személyazonosító okirat, útlevél száma.
 • bankszámlaszám      

A szerződő fél adatainak nyilvántartása körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) alapján.

A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján.  

Az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötési, teljesítése, megszüntetése

 • Adózási iratok és számviteli bizonylatokra vonatkozó, jogszabályban foglalt megőrzési kötelezettség teljesítése
 • Igényérvényesítés, jogvita esetén a szerződéses jogviszony tartalmának bizonyíthatósága  
Az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számviteli tv.") 169. §-a szerinti kötelezettsége alapján a számviteli bizonylatot a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 (öt) évig törvényi kötelezettsége teljesítése jogalapján kezeli. Az Adatkezelő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.") 179. §-a szerinti kötelezettsége alapján az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig kezeli. Az Adatkezelő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art.") 78. § (3) bekezdése szerinti kötelezettsége alapján, az általa kibocsátott, valamint a birtokában levő vagy egyéb módon rendelkezésére álló okiratokat és az azokban foglalt, azokhoz tartozó személyes adatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, halasztott adó esetén annak esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 (öt) évig, jogvita esetén annak lezárását követő 5 (öt) évig kezeli.      
Az ADATKEZELŐVEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

A szerződés teljesítésében kapcsolattartóként résztevevő, az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek

 • neve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,     
 • beosztása.  
A szerződés megkötése, teljesítése és megszüntetése érdekében a felek együttmű ködésének elősegítése és a felek közötti kommunikáció megvalósításához fűződő jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) alapján. (Érdekmérlegelési teszt kérésre hozzáférhető.)  
 • kapcsolattartás,
 • a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása  
A Számviteli tv., az Áfa tv. és az Art. szerinti időtartamban, a fent kifejtettek szerint.
KÉPMÁS / HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA A FESZTIVÁL HELYSZÍNÉN/ONLINE KÖZVETÍTÉS ESETÉN AZ ADATKEZELŐ ONLINE FELÜLETEIN (BELEÉRTVE A KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEIT IS)    

Az Adatkezelő által a Fesztiválon készített fényképeken és esetleges videofelvételeken szereplő személyek képmása, hangja, illetve a felvételen szereplő egyéb személyes adatok (feliraton neve, foglalkozása).  Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

A fesztiválról készült képek a kaff.hu galériájába, valamint a fesztivál Facebook és Instagram oldalára, illetve youtube csatornájára kerülnek feltöltésre.  

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg. Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.
 • A nyilvánosság tájékoztatása a Fesztiválról, illetve a Fesztiválon bemutatott animációs filmalkotásokról, melynek során napi videobeszámolók készülnek a Fesztivál minden napján, melyek a Fesztivál weboldalán és közösségi média felületein elérhetőek.
 • a Fesztiválon szereplő animációs filmalkotások alkotóinak bemutatása,
 • a Fesztivál népszerűsítése.
 • Egyes filmszakmai programok (pl. mesterkurzus) rögzítése, és a Fesztivál YouTube csatornáján történő közzététele. 
Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.
HÍRLEVÉL ADATBÁZIS

A hírlevélre feliratkozók neve és e-mail címe.

Feliratkozni a www.kaff.hu "Iratkozz fel a fesztivál hírlevelére!" gombra való kattintással lehet a feliratkozó nevének és email címének megadásával.

Azokat, akikkel korábban a fesztivál kapcsán nevezőként vagy résztvevőként az Adatkezelő kapcsolatba került, Adatkezelő egy email-ben tájékoztatja a honlapon található, hírlevél feliratkozási lehetőségről a weboldalon a feliratkozási felületre mutató linkkel. A regisztrációs felületen megjelenő checkbox kipipálásával az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárul a hírlevél küldéséhez.  

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján.

A nevezési adatokat Adatkezelő jogos érdek alapján használja a hírlevél feliratkozási lehetőségről szóló tájékoztatás érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) alapján. (Érdekmérlegelési teszt kérésre hozzáférhető.) Ezt követően a weblapon elhelyezett hírlevél gombra kattintást követően ebben az esetben is az érintett hozzájárulása a hírlevél céljából történő adatkezelésnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.      

A film nevezéssel, fesztiválon való részvétellel kapcsolatos tájékoztatás, valamint friss információkat nyújtunk a fesztivál eseményeiről. Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül. A hírlevél minden esetben tartalmazza a leiratkozás lehetőségét biztosító linket.  

 

 

 

III.                 TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRÓL – AZ ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI

 

A nevezett animációs filmalkotások rendezőjének neve a zsűritagok részére – a filmalkotás egyéb adatai között – továbbításra kerül. A zsűritagok személyéről az Adatkezelő a kaff.hu weblapon nyújt tájékoztatást.

A Fesztivál azon vendégeinek személyes adatai, akik számára az Adatkezelő szállást, illetve utazást foglal, továbbításra kerülnek a szálláshely, illetve közlekedési szolgáltató számára, az érintett vendég előzetes hozzájárulása alapján, az abban szereplő adattartalommal.

A személyes adatok továbbításra kerülnek postai szolgáltatás és kézbesítés céljából a Magyar Posta Zrt.-nek, illetve a megbízott futárszolgálatnak (GLS General Logistics Systems Hungary Kft., FedEx Trade Networks Transport & Brokerage (Hungary) Kft.).

Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

A Fesztiválon készített fényképek és videófelvételek a Fesztiválról készülő következő évi katalógusokban felhasználásra kerülhetnek, így annak készítésében részt vevő vállalkozások számára továbbításra kerülhetnek.

A filmszakmai támogatást nyújtó szervezetek (pl. Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Filmintézet stb.) a pályázatokhoz kapcsolódó elszámolási kötelezettség körében szintén címzettjeivé válnak a személyes adatoknak a szerződések, számviteli bizonylatok, illetve a pályázatok megvalósulását igazoló teljesítésigazolások, képes dokumentáció bemutatása során.

A díjat felajánló támogató vállalkozások, illetve szervezetek részére továbbításra kerül a díjazott neve és elérhetősége.

A címzettek a részükre továbbított személyes adatokat önálló adatkezelőként, saját Adatkezelési Tájékoztatójukban foglaltak szerint kezelik, közös adatkezelés nem valósul meg.

Az Adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba továbbítani.

 

IV.               ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS

 

Az Adatkezelő a GDPR 30. cikk (1) bekezdése alapján a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatás e nyilvántartás a következő információit a fenti táblázatos formákban tartalmazza:

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g) ha lehetséges, a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések

 

V.             ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
A Társaságunk honlapja fenntartását és kezelését végző adatfeldolgozó, aki a vele fennálló szerződésünk tartamáig kezeli a honlapon megadott személyes adatokat:
 
Honlap üzemeltetés

Raster Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített nevén: Raster Stúdió Kft.

székhelye: 6000 Kecskemét, Thököly u. 3.

email: titkarsag@rasterstudio.hu


 
A társaságunk informatikai rendszerének üzemeltetését végző adatfeldolgozó:

Rendszergazda

BESTCOM Pénzügyi Tanácsadó és Számítástechnikai Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített néven: BESTCOM Kft.

székhelye: HU-6000 Kecskemét, Kőhíd utca 10.

elektronikus elérhetősége: bestcom@bestcom.hu

Az Adatkezelő valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket (alvállalkozókat) vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

Email szerver: Google LLC (felhő), tárhely: Google LLC (Google Drive)

Google LLC (felhő), tárhely: Google LLC (Google Drive) szolgáltatásának GDPR megfelelőségéről itt tájékozódhat:

https://cloud.google.com/security/gdpr#tab7

A Google LLC szolgáltatásainak GDPR megfelelőségét az biztosítja, hogy a Google model szerződéses klauzuláinak adatvédelmi megfelelőségét az Európai Adatvédelmi Hatóságok (European Data Protection Authorities, DPA’s) elismerték, tekintettel arra, hogy a G Suite és a Google Cloud Platform szerződéses vállalásai alapján az EU-ból a világ bármely részére történő adattovábbítás teljesen megfelel a GDPR-ben foglalt jogi követelményeinek.

Az adatfeldolgozó a GDPR-nek megfelelve vállalja, hogy:

a) a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti;

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;

c) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

(i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását

(ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

(iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; továbbá

(iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

d) intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat;

e) az Adatkezelő jelen adatfeldolgozási szerződéssel előzetesen felhatalmazza Adatfeldolgozót további adatfeldolgozó igénybevételére;

f) amennyiben az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyek jelen Adatfeldolgozási Szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért;

g) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az Érintett GDPR III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;

h) segíti az Adatkezelőt a GDPR 32–36. cikk (Az adatkezelés biztonsága, Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, Adatvédelmi hatásvizsgálat, Előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

i) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az Adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;

j) az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatok, illetve a másolatok törlésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a GDPR vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

k) az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését számított 72 órán belül bejelenti a Adatkezelőnek. Az említett bejelentésben legalább:

(i) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

(ii) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

(iii) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; valamint

(iv) ismertetni kell az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

l) támogatja az Adatkezelőt abban, hogy az az Érintetteknek a GDPR-ben biztosított egy vagy több joguk gyakorlására irányuló kéréseit teljesítse;

m) amennyiben Adatfeldolgozó bármely Érintettől a GDPR-ben biztosított egy vagy több joga gyakorlására irányuló kérést kap, akkor Adatfeldolgozó az Érintettet arról tájékoztatja, hogy megkeresésével közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, egyúttal a megkeresésről az Adatkezelőt is haladéktalanul tájékoztatja;

n) vezeti a GDPR 30. cikke (2) bekezdésében előírt összes nyilvántartást és amennyiben a személyes adatok Adatkezelő nevében történő feldolgozása ezt lehetővé teszi, kérésre az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja ezeket a nyilvántartásokat.

Adatkezelő vállalja, hogy a kezelésében álló személyes adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Adatkezelő jogosult a jelen szerződésben rögzített tevékenység ellátását, így különösen az Érintettek személyes adatai tárolásának, kezelésének a módját évente egyszer előzetesen egyeztetett időpontban ellenőrizni.

Amennyiben Adatfeldolgozót az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kár éri, úgy Adatkezelő köteles azt megtéríteni. Amennyiben Adatfeldolgozónál az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lépnek fel vagy eljárást indítanak, úgy Adatkezelő köteles Adatfeldolgozót a kártérítés, kiszabott bírság, büntetés alól mentesíteni 30 napon belül.

Külső szolgáltatók:

A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az Adatkezelő által külső szolgáltatótól kapott (általa fentiekben írt kezelt körben) adatokat, a jelen tájékoztató szerint kezeli. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, stb.

Facebook Inc. Székhely Palo Alto, Kalifornia, USA, elérhetőség: www.facebook.com/help/feedback https://www.facebook.com/facebook

A KAFF használja a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, továbbiakban: „YouTube”) videóportálját (a továbbiakban: YouTube-platform). Ennek során használjuk a YouTube technikai platformját és szolgáltatásait, és a https://www.youtube.com/KAFFanimation címen saját YouTube-csatornát üzemeltetünk. A YouTube-platform interaktív funkcióinak – mint pl. „megosztás”, „értékelés” vagy „hozzászólás” – használata saját felelősségre történik.

A YouTube-platform használata során Öntől megszerzett adatokat a YouTube kezeli és ennek során esetlegesen az Európai Unión kívüli országokba továbbítja. Rajongói oldalunk felkeresése esetén előfordulhat, hogy a megszerzett adatok továbbításra kerülnek az egyesült államokbeli székhelyű Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) felé, és ott kerül sor kezelésükre. Nincs befolyásunk a YouTube által kezelt adatok fajtájára és mértékére, az adatkezelés és felhasználás jellegére vagy ezen adatok harmadik fél felé történő továbbítására, különösen az Európai Unión kívül eső államokba. Az arra vonatkozó adatok, hogy a YouTube mely adatokat kezeli és milyen céllal használja azokat, a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.google.de/policies/privacy/.

 

VI.                 ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő az alábbi intézkedésekkel csökkenti annak a kockázatét, hogy a jogosulatlan betörés esetén hozzáférhető válhatnak a felhasználók által regisztrációkor megadott adatok:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatkezelő a GDPR elveire figyelemmel van. A hozzájárulásokat, feliratkozásokat stb. a rendszerek mentik azonosítható módon. Adatkezelő megfelelő erősségű jelszóval védi a dokumentumokhoz való hozzáférést, illetve az asztali számítógépét -, egyéb biztonsági intézkedések:  tűzfal alkalmazása, rendszeres informatikai karbantartás, ellenőrzés, zárt rendszerű vpn hozzáférés – dokumentumok elektronikusan kerülnek tárolásra, papír alapú dokumentáció kivételes és zárható szekrényben őrzött, nyilvántartások vezetése, rendszeres felülvizsgálata, jogszabályi követelmények teljesülésének ellenőrzése, az adatokhoz Adatkezelőn kívül alkalmazott, teljesítési segéd nem fér hozzá, így az adatokhoz történő belső hozzáférési jogosultságok kontrollálására nincs szükség.

A meglévő biztonsági intézkedések elegendőek a kockázatok kezeléséhez, a technológia jelenlegi állása és az Adatkezelő eddigi tevékenységéből eredő tapasztalatok alapján.

VII.               AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Adatvédelmi incidensről akkor beszélünk, amikor a személyes adatot vagy adatokat véletlenül vagy jogellenesen: - megsemmisítik, - elvesztik, - megváltoztatják, - jogosulatlanul közlik vagy - azok jogosulatlanul hozzáférhetővé válnak.

A GDPR - attól függően, hogy az incidens milyen mértékben veszélyezteti a természetes személyek jogait és szabadságait – értesítési kötelezettséget ró az Adatkezelőre.

Az Adatkezelő a GDPR 33. cikke alapján köteles indokolatlan késedelem nélkül bejelenteni az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, ettől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira.

Amennyiben az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységéhez kapcsolódóan következik be, úgy azt indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni az Adatkezelőnek.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidens bekövetkezésekor haladéktalanul intézkedéseket tesz az adatvédelmi incidens orvoslására, figyelemmel az incidensből származó esetleges hátrányos következmények mértéklésére, illetve megakadályozására.

Az Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről.

A nyilvántartás célja, hogy a NAIH mint felügyeleti hatóság ellenőrzése során az Adatkezelő igazolni tudja a GDPR-nek való megfelelést.

Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni az érintettet az adatvédelmi incidensről, amennyiben az a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve magas kockázattal jár. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése során az érintett személyes adatait érintő, magas kockázatú adatvédelmi incidens következik be, úgy az Adatkezelő a következő tényekről, körülményekről fogja tájékoztatni az érintettet:

- az adatvédelmi incidens ismertetése,

- az adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartó nevének és elérhetőségei,

- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése,

- az adatkezelő által az incidens orvoslására tervezett vagy megtett intézkedések ismertetése, beleértve az adatvédelmi incidensből származó esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

VIII.   AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

A GDPR előírja, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységének az adatkezelés teljes időtartama alatt meg kell felelnie a GDPR 5. cikkében felsorolt, alábbiakban részletezett alapelveknek. Az Adatkezelő elkötelezett, hogy a személyes adatkezelési tevékenysége során folyamatosan érvényesítse a GDPR alapelveit, előírásait.

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lennie az adatkezelés teljes időtartam alatt - GDPR 5. cikk (1) bekezdés a) pont). Az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztató közzétételével, illetve az érintettek - a GDPR 13. cikkben meghatározottak szerinti (adott esetben 14. cikk szerinti) - közvetlen tájékoztatásával biztosítja az adatkezelései átláthatóságát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató részletes információkat tartalmaz az Adatkezelő jogosultak vonatkozásában végzett adatkezelését illetően, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogcíméről, az adatkezelés időtartamáról, illetve az érintett jogosultak jogairól. Az Adatkezelő a 13., illetve szükség szerint a 14. cikk szerinti közvetlen tájékoztatással biztosítja az adatkezeléssel összefüggő alapvető információkat. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő azzal biztosítja, hogy az adatkezelési tevékenységét a GDPR 6. cikke által meghatározott jogcímeken, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve egyéb adatkezeléssel összefüggő tájékoztatókban meghatározott jogcímeken, a GDPR alapelveivel összhangban a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi.

 Az Adatkezelő az adatkezelés tisztességességét azzal biztosítja, hogy megfelelő tájékoztatást biztosítva átláthatóvá teszi az adatkezelés folyamatát a különböző érintettek számára, ismerteti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok tartalmát, az érintettek jogait, és szervezési intézkedéseket foganatosít az adatkezelés biztonsága érdekében.

Mindezen intézkedések célja, hogy az Adatkezelő segítséget biztosítson valamennyi érintettnek a GDPR által biztosított jogai gyakorlásában.

 

2. Célhoz kötöttség

A célhoz kötöttség elve azt jelenti, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat csak egyértelműen meghatározott, jogszerű célból kezelheti (GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pont). A célhoz kötöttség elve azt is jelenti, hogy az adatok gyűjtésének, illetve az egyéb adatkezelési műveleteknek (pl. rögzítés, tárolás, továbbítás, törlés stb.) az adatkezelés céljához kell igazodnia. A célhoz kötöttség elvéből következik, hogy személyes adatot csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni. Amennyiben tehát egy adatkezelési cél megvalósult, a személyes adat csak további adatkezelési cél, illetve jogcím alapján kezelhető tovább.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a táblázatban feltüntetett célból kezeli.

 

3. Adattakarékosság elve

Az adattakarékosság elve azt jelenti, hogy csak azok az adatok kezelhetők jogszerűen, amelyek az adatkezelési célok megvalósításához feltétlenül szükségesek (GDPR 5. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

4. Pontosság

A pontosság elve azt jelenti, hogy a nyilvántartási rendszerekben tárolt adatoknak az adatkezelés teljes folyamatában a valósággal egyezőnek kell lenniük (GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pont). Amennyiben az adatok pontatlanok, tévesek, úgy az Adatkezelő az érintettel együttműködve gondoskodik az adat pontosságának helyreállításáról az érintett kérelme alapján.

 

5. Korlátozott tárolhatóság

A korlátozott tárolhatóság elve azt jelenti, hogy a személyes adatok csak addig tárolhatók, amíg az adatkezelés célja megvalósul, azaz személyes adatok nem halmozhatók fel, nem tárolhatók korlátlan ideig (GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pont). A korlátozott tárolhatóság elvét tükrözi az adatkezelő azon kötelezettsége, hogy meghatározza az adatkezelés időtartamát, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározására vonatkozó szempontokat. Fenti körülményekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatni köteles. Az Adatkezelő a szolgáltatásnyújtás körében kezelt adatok vonatkozásában a korlátozott tárolhatóság elvét az alábbiak szerinti érvényesíti a hatályos jogszabályokba foglalt rendelkezések alapján. A személyes adatokat az Adatkezelő feladatainak ellátásához csak a szükséges mértékben, módon és ideig jogosult kezelni.

6. Integritás és bizalmas jelleg

Az integritás és bizalmas jelleg megőrzése azt jelenti, hogy az Adatkezelőnek a személyes adatokat olyan szervezési, biztonsági intézkedésekkel kell óvnia, amely alapján garantálható az adatok megfelelő biztonsága, a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával járó sérelme (GDPR5. cikk (1) bekezdés e) pont).

Az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az érintettek személyes adataihoz az Adatkezelő azon munkavállalói és megbízottjai férhetnek hozzá, akik a munka- vagy feladatkörük alapján az Adatkezelő szociális és oktató tevékenységével, illetve az Adatkezelő működését biztosító vezetői és adminisztratív feladataival kapcsolatos feladatokat látnak el. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat tartalmazó iratok, illetve adatok megőrzéséről a technika állásának megfelelő és a hasonló szervezeteknél elvárható technikai és szervezési biztonsági intézkedésekkel gondoskodik.

7. Elszámoltathatóság elve

Az elszámoltathatóság elve azt jelenti, hogy az adatkezelőnek képesnek kell lennie az adatkezelés jogszerűségének bizonyítására, azaz a GDPR-ben foglaltaknak való megfelelésre (GDPR 5. cikk (2) bekezdés). Az elszámoltathatóság érdekében az Adatkezelő a szükséges tájékoztatások átadásáról, közzétételéről, az általa végzett adatkezelésekről, az adatbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az adatvédelmi incidensekről, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos megkeresésekről nyilvántartást vezet, az adatkezelési tevékenységét a GDPR foglaltaknak megfelelően dokumentálja (2. és 3. számú melléklet).

 

IX.                 AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése és kérdései tekintetében a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken fordulhat az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő az érintetti kérelem benyújtását követően az érintettet egy hónapon belül tájékoztatja intézkedéseiről vagy azok elmaradása okairól (ezzel kapcsolatban érintett panaszt tehet), - ez a határidő 2 hónappal hosszabbítható, ha szükséges.

Az eljárás díjmentes (ha megalapozott és nem túlzó) és lehetőség szerint elektronikus.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

       

       

Az érintettek jogai különösen az alábbiak:

 

1. TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁFÉRÉS (GDPR 12-15.cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (akár szóban is, azonosíthatóság esetén). Az értintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk különösen az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, kik ismerhetik meg az adatokat (címzett/címzetti kategória), az adatok tervezett tárolásának időtartama, jogai, valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga stb.

2. HELYESBÍTÉS (GDPR 16.cikk) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintett jogosult változtatni az adatait – regisztráló felhasználóknál -, egyéb esetben emailen kérheti az adatkezelőt a helyesbítésre, pontosításra.

3. TÖRLÉS - „Az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk), KEZELÉS KORLÁTOZÁSA ( GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében (A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában) említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fentiek nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából vagy ha jogi kötelezettségeire vagy jogi igényei érvényesítéséhez/védelmére tekintettel az adatkezelőnek kezelnie kell az adatot.

Törlési kérelem beérkezése esetén első lépésben az adatkezelő beazonosítja az érintettet és a jogosultságát. A jogosulatlan kérésre megvalósuló törlés ugyanis adatvédelmi incidensre vezet. Amennyiben a törlési kérelem jogos és az adatkezelésnek olyan más jogalapja nincsen, amely alapján a törlést meg lehet vagy meg kell tagadni, a törlést Adatkezelő valamennyi adatbázisban végrehajtja, és a törlési kötelezettségről mindazokat tájékoztatja, akikkel a személyes adatot közölte, kivéve ha lehetetlen/aránytalan nehézségekbe ütköznek.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés ilyen korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4. TILTAKOZÁS (GDPR 21.cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzés - hírlevél - esetén, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján ilyen jogos érdek jogalappal Adatkezelő nem folytat adatkezelést, így ilyen érintetti jog jelen esetben nem merül fel.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS (BELFÖLD) Az adatkezelő az adatokat tárhelyszolgáltató harmadik személy részére és jelen dokumentumban megjelölt további címzettek részére átadhatja. Jogszabályban meghatározott esetben a jogszabály által adott felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más eljáró hatóság részére az érintettszemélyes adatait adatkezelő átadhatja.

6. ATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG (GDPR 20. cikk) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ez nem lehet másokra jogaira/szabadságaira nézve hátrányos.

7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 • Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki panaszt tehet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: 391-1400 Fax: 391-1410

Honlap:http://www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 • Bírósági jogorvoslat: Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye (Magyarország) szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, de megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

MTVA logo
EMMI logo
Kecskemét címere
MMA logo
MNB logo
NFI logo
NKA logo

A 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és 50. évforduló szakmai program megvalósítását 2021. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta.

Mercedes
Steel Flex
Horváth Építőmester Zrt.
Károli Gáspár Református Egyetem
Kecskeméti Konzervgyár
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Horváth Építőmester Zrt.
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület
Félegyházi Pékség
Focus Fox Stúdió
Gedeon Pincészet
Kefag Zrt.

Kefag Zrt.
Leonardo SNS
Nemzeti Filmarchívum
Magyar Református Egyház
Dot & Line
Kecskeméti TV
Mafab
RTL
TV2
M5
Hírös Agóra
Jampolo
Katona József Könyvtár
Katona József Múzeum
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek
Malom Parkoló

Visual
Nemzeti Művelődési Intézet
Budapesti Metropolitan Egyetem
Print 2000
Raster Stúdió